„Śmierć wspólnika w spółce cywilnej”. Książka Kamila Wielgusa

Członek naszego zespołu badawczego opublikował książkę, która analizuje polskie prawo spadkowe z punktu widzenia wspólnika spółki cywilnej, który planuje sukcesję swoich praw i obowiązków w tej spółce.

W księgarniach pojawiła się monografia pt. „Śmierć wspólnika w spółce cywilnej” (Warszawa 2024), napisana przez członka naszego zespołu badawczego, Kamila Wielgusa. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa C.H. Beck. Jest również dostępna w Systemie Informacji Prawnej Legalis.

Monografia jest elementem realizacji naszego projektu badawczego. Szczegółowo omawia ona następujące zagadnienia:

 • koncepcji nabycia udziału w spółce cywilnej wskutek śmierci wspólnika – w tym: koncepcji umowy na rzecz osoby trzeciej, następstwa na podstawie pozaspadkowej sukcesji syngularnej, koncepcje sukcesji uniwersalnej, koncepcji dziedziczenia wyodrębnionej części spadku;
 • natury klauzuli następstwa (prostej i kwalifikowanej) – jako skutkującej zastrzeżeniem dziedziczności udziałów w spółce cywilnej, jako czynności prawnej motris causa, umowy o spadek sensu largo;
 • zakresu art. 872 KC – a więc problematykę likwidacji wspólników będących jednostkami organizacyjnymi, utraty zdolności faktycznej (naturalnej) do bycia wspólnikiem (przez np. zaginięcie czy brak dostatecznego rozeznania), postaci spółek cywilnych;
 • warunków zastosowania art. 872 KC – granic dopuszczalnego kształtowania klauzuli następstwa, powołania spadkobiercy, konwersji bezskutecznej klauzuli następstwa;
 • skutków śmierci wspólnika w braku zastrzeżenia klauzuli następstwa – problem rozwiązania bądź utrzymania spółki cywilnej, rozliczenia udziału zmarłego wspólnika, obowiązku informacyjnego, firmy spółki cywilnej, odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe;
 • ustanowienia zarządu sukcesyjnego do udziału w spółce cywilnej – dopuszczalności oraz postaci ustanowienia zarządu sukcesyjnego, zarządu przez zarządcę sukcesyjnego udziałem w spółce cywilnej, skutków ustanowienia zarządu sukcesyjnego w spółce cywilnej;
 • stosunków zewnętrznych pomiędzy spadkobiercami-wspólnikami a osobami trzecimi – sposobu wykonywania praw i obowiązków z udziału w spółce cywilnej, kwestia wyznaczenia osoby wskazanej, koncepcja wspólnika zbiorowego;
 • powołania wykonawcy testamentu do zarządu udziałem w spółce cywilnej – dopuszczalności oraz przesłanek ustanowienia, zarządu przez wykonawcę testamentu, granic umocowania, odpowiedzialności wykonawcy za zobowiązania spadkowe i spółkowe;
 • stosunków wewnętrznych pomiędzy spadkobiercami a pozostałymi wspólnikami – kwestii zarządu spadkobierców udziałem w spółce cywilnej, działu spadku obejmującego ten udział, zbycia udziału w spółce oraz zbycia spadku obejmującego ten udział;
 • odpowiedzialności spadkobierców zmarłego wspólnika za zobowiązania spółkowe – dopuszczalności zastosowania ograniczeń przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, możliwości przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową, odpowiedzialności za zobowiązania wewnętrzne i zewnętrzne, odpowiedzialności spadkobierców wobec zastosowania kwalifikowanej klauzuli następstwa;
 • wpływu śmierci wspólnika na majątek spółki cywilnej – zagadnienia związane z przerejestrowaniem samochodu, nabycia praw do rachunku wspólnego spółki cywilnej, nabycie nieruchomości, w tym rolnych oraz przez spadkobierców-cudzoziemców, praw i obowiązków ze stosunków administracyjnych;
 • śmierci wspólnika spółki cywilnej w prawie prywatnym międzynarodowym – kwestii styku statutu spółkowego i spadkowego oraz problematyki jego rozgraniczenia;
 • wniesienia udziału w spółce cywilnej bądź przedsiębiorstwa znajdującego się w majątku spółki cywilnej do fundacji rodzinnej – kwestia dopuszczalności takich czynności, wykonywania takich praw czy zbioru praw przez fundację rodzinną.

Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków, w szczególności sędziówradców prawnych i adwokatówaplikantówdoradców restrukturyzacyjnychnotariuszy oraz osób zainteresowanych prawem cywilnym, w tym tematyką związaną z sukcesją w spółce cywilnej, która przysparza wiele problemów teoretycznych.

Powiązane artykuły